Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

inspira publishing s. r. o.

(vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode)

pre E-shop na stránke: www.inspirapublishing.eu

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti inspira publishing s. r. o., so sídlom: Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 462 436 74, IČ DPH: SK2023291501, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 20452/S (ďalej len "inspira publishing" alebo "predávajúci") pri uzatváraní kúpnych zmlúv cez E-shop prevádzkovaný na webovej stránke www.inspirapublishing.eu (ďalej len "VOP").

UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka adresovaná predávajúcemu. Objednávku je možné uskutočniť aj bez registrácie a to vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.inspirapublishing.eu a jeho odoslaním cez E-shop.

Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa vopred oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zo strany predávajúceho je kúpna zmluva potvrdená zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Týmto okamihom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok inspira publishing s. r. o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a poplatok za doručenie zásielky/poštovné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Kupujúcemu nevzniká nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby expedície tovaru, a to písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, meno kupujúceho a e-mail uvedený v objednávke. Zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť poukáže predávajúci v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky na bankový účet určený objednávateľom.

V prípade, že ku stornovaniu objednávky dôjde v čase, kedy už bol objednaný tovar expedovaný, môže predávajúci od objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.

KÚPNA CENA

Kúpna cena tovaru platná v čase odoslania objednávky je uvedená v aktuálnej ponuke E-shopu a jeho cena je vždy uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky. Kúpna cena pri každom tovare je uvedená v mene EUR, vrátane DPH a nezahrňuje náklady na jeho dodanie.

Prípadná zvýhodnená cena tovaru je platná len počas doby trvania aktuálnej akcie a ak jej trvanie určené nie je, zvýhodnená cena je platná do vypredania zásob tovaru. Aktuálna cena tovaru sa kupujúcemu zobrazí v objednávkovom formulári.

Jednotlivé zľavy, akcie a darčekové poukazy nie je možné kombinovať, pri nákupe je možné využiť len jednu zľavu - najvýhodnejšiu pre kupujúceho.

REGISTRÁCIA/VYTVORENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

Zákaznícky účet si môže pomocou registračného formulára vytvoriť bezplatne každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a má bydlisko v Európskej únii. Registrácia nie je podmienkou nákupu cez e-shop inspira publishing. Platnosť zákazníckeho účtu nie je časovo obmedzená. Zákazník svojou registráciou zároveň potvrdzuje svoju právnu spôsobilosť na daný úkon a prehlasuje, že uviedol správne a pravdivo všetky údaje a udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na účely vedenia zákazníckeho účtu, v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Na základe registrácie vykonanej na webovej stránke môže zákazník/kupujúci pristupovať po zadaní svojej e-mailovej adresy a hesla do svojho užívateľského účtu, cez ktorý môže vykonávať objednávky tovaru a prezerať stav svojich objednávok a taktiež aktualizovať svoje údaje.

Pri objednávke kníh inspira publishing a kolekcií (produkty zaradené do kategórie knihy inspira publishing a kolekcie) cez vytvorený zákaznícky účet bude kupujúcemu automaticky poskytnutná zľava vo výške 15% z ceny zakúpeného tovaru (zľavu však nie je možné uplatniť na akciový/zľavnený tovar).

Kupujúci/zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám.

Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť formou odoslania e-mailu na adresu prevádzkovateľa: eshop@inspirapublishing.eu, na základe čoho bude zákaznícky účet zrušený a osobné údaje budú vymazané, a to najneskôr do 10 dní od doručenia žiadosti o zrušenie registrácie.

Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

NEWSLETTER

Na základe predchádzajúceho a dobrovoľného súhlasu so zasielaním noviniek (newslettera) je osoba, ktorá prejavila záujem o túto službu informovaná formou elektronickej pošty (e-mailom), a to v podobe krátkych e-mailových správ, prípadne e-bookov. Každá osoba má však právo kedykoľvek udelený súhlas so zasielaním noviniek odvolať odoslaním e-mailu na adresu: eshop@inspirapublishing.eu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si môže vybrať pri zadávaní objednávky:

  • platba vopred na bankový účet predávajúceho (pred dodaním tovaru),
  • dobierkou: platbou v hotovosti/platobnou kartou pri preberení tovaru.

Pri platbe na bankový účet predávajúceho je kupujúci povinný zadať identifikačné údaje uvedené v e-mailovom potvrdení o prijatí objednávky, najmä správny variabilný symbol. V prípade, že kupujúci zadá pri platbe variabilný symbol nesprávne, môže to mať za následok, že platba nebude priradená k jeho objednávke a dodacia lehota sa tým predĺži.

Pri úhrade kúpnej ceny formou dobierky je kupujúci povinný uhradiť poplatok, ktorého výška závisí od zvoleného spôsobu doručenia zásielky a adresy jej dodania.

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho a taktiež od vybraného spôsobu jeho doručenia do miesta dodania. Objednaný tovar, ktorý je bežne dostupný na sklade (tovar skladom) je expedovaný v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od prijatia objednávky (v prípade dobierky), resp. od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho (v prípade platby vopred). Ak objednaný tovar nie je v čase prijatia objednávky na sklade, kupujúcemu bude zároveň zaslaná informácia o možnom predĺžení dodacej lehoty.

Miestom dodania tovaru je poštová adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako adresu dodania.

Kupujúci si v objednávkovom formulári môže vybrať z nasledujúcich spôsobov prepravy a doručenia tovaru:

  • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti General Logistics Systems Slovakia, s. r o. s doručením zásielky na adresu dodania (KURIÉR SR) v cene 3,30 EUR (v prípade dobierky ešte + 0,70 EUR),
  • prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa, s. r. o./Zásilkovna s. r. o. s doručením zásielky na pobočku Zásielkovne (Z-point) v cene 2,00 EUR v rámci Slovenska, a do Českej republiky v cene 3,00 EUR (v prípade dobierky ešte + 1,00 EUR),
  • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti General Logistics Systems Slovakia, s. r o. s doručením na adresu dodania v Českej republike (KURIÉR ČR) v cene 4,90 EUR (v prípade dobierky ešte + 1,00 EUR).

Jednotlivé ceny za doručenie zásielky sú uvedené vrátane DPH a platia iba pre odoslanie celej objednávky v rámci jednej zásielky. Pri rozdelení objednávky a odoslaní objednaného tovaru vo viacerých zásielkách môže byť celková výška poplatku za doručenie vyššia. V prípade doručovania zásielky na adresu mimo SR a ČR bude informácia o výške nákladov spojených s doručením individuálne stanovená a vopred písomne oznámená kupujúcemu.

Informácia o aktuálnej cene za doručenie zásielky/poštovného je vždy uvedená v objednávkovom formulári pri konkrétnom druhu dopravy. Aktuálne ceny dopravy/poštovného ako aj informácie o obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania sú dostupné aj vo forme prehľadnej tabuľky v CENNÍKU DOPRAVY, ktorý je zverejnený na webovej stránke.

Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť na sprievodnom doklade vybraného doručovateľa, prípadne na dodacom liste. upujúcemu bude zaslaný účtovný doklad - faktúra spoločne s tovarom v rámci odoslanej zásielky.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na e-mailovej adrese: eshop@inspirapublishing.eu, alebo poštou na adrese: inspira publishing s. r. o., Petelenova 2, P. O. Box 218, 974 01 Banská Bystrica. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Poštovné poplatky, poplatky za doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci.

Reklamovaný tovar spoločne s fotokópiou daňového dokladu kupujúci zašle poštou (nie formou dobierky) na adresu: inspira publishing s. r. o., Petelenova 2, P. O. Box 218, 974 01 Banská Bystrica.

O prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci informovaný formou e-mailu alebo telefonicky, zároveň mu bude zaslaný návrh na spôsob vyriešenia reklamácie.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie a formou e-mailu mu bude zaslaný reklamačný protokol.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné a firemné údaje, ktoré kupujúci poskytnú v rámci využívania E-shopu predávajúceho sú dôverné a chránené pred zneužitím v zmysle príslušných predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk a dodanie tovaru.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrese: eshop@inspirapublishing.eu) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú účinné od 14. 5. 2019 a akékoľvek zmeny v týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.inspirapublishing.eu

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používanie nájdete TU.