Májová súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE
na FB stránke @vydavatelstvoInspiraPublishing

 

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

inspira publishing s. r. o. so sídlom Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 243 674, DIČ: SK2023291501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 20452/S.

TRVANIE SÚŤAŽE:
Od 20. 5. 2019 - 24. 5. 2019.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:
Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 16 rokov, pričom do súťaže sa môže zapojiť iba jedenkrát.
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je pridanie odpovede na súťažnú otázku do komentára pod konkrétnym súťažným príspevkom na FB stránke vyhlasovateľa súťaže v dobe trvania súťaže.
Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu a prehlasujú, že spoločnosť Facebook nemá voči nim žiadne záväzky.
Zapojením sa do súťaže, účastník v prípade výhry zároveň udeľuje súhlas s poskytnutím a spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, resp. FB profil za účelom zverejnenia informácie o výhre, a v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, tel. kontakt. za účelom doručenia výhry prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a to až do jeho písomného odvolania.
Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovávania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

VÝHRA V SÚŤAŽI:
Jeden výherca súťaže získa nepeňažnú výhru - knihu s názvom MACOCHA v hodnote 13,00 eur.
Výhra bude výhercovi odoslaná najneskôr do 10 dní od doručenia kontaktných údajov vyhlasovateľovi súťaže.
Výherca stráca nárok na výhru v prípade nesplnenia alebo porušenia niektorej z podmienok, uvedených v tomto štatúte a taktiež v prípade neposkytnutia osobných údajov na účely doručenia výhry najneskôr do 14 dní od vyhlásenia súťaže alebo ak si zásielku s výhrou neprevezme.
Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

ŽREBOVANIE:
Žrebovanie výhercu sa uskutoční v priestoroch vyhlasovateľa súťaže dňa 24. 5. 2019 a v ten istý deň bude výherca zverejnený na FB stránke vyhlasovateľa súťaže. Výherca bude oboznámený o výhre formou FB správy najneskôr do troch dní od termínu žrebovania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať, je však povinný túto skutočnosť uverejniť na svojej FB stránke.

Vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

V Banskej Bystrici 19. 5. 2019.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používanie nájdete TU.