VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode)

pre internetový obchod na stránke: www.inspirapublishing.eu

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho – spoločnosti inspira publishing s. r. o., so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 462 436 74, IČ DPH: SK2023291501, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 20452/S (ďalej len „inspira publishing“ alebo „predávajúci“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv cez E-shop prevádzkovaný na webovej stránke www.inspirapublishing.eu (ďalej len „VOP“).
UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV A OBJEDNÁVKA

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka adresovaná predávajúcemu. Objednávku je možné uskutočniť bez registrácie, a to vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.inspirapublishing.eu a jeho následným odoslaním.

Objednávka musí obsahovať najmä údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu – ak nie je totožná s fakturačnou adresou, e-mailovú adresu), názov a množstvo objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby za tovar.

Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky cez E-shop oboznámiť sa s platnými VOP predávajúceho a potvrdiť túto skutočnosť odkliknutím príslušného políčka v objednávkovom formulári.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré predávajúci odošle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Kupujúci je týmto zároveň informovaný aj o pridelenom čísle jeho objednávky, pričom toto číslo uvádza pri úhrade a následnej komunikácii s predávajúcim. Týmto okamihom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Kupujúcemu nevzniká nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby expedície tovaru, a to písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, meno kupujúceho a e-mail uvedený v objednávke. Zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť poukáže predávajúci v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky na bankový účet určený objednávateľom.

KÚPNA CENA

Kúpna cena tovaru, platná v čase odoslania objednávky, je uvedená v aktuálnej ponuke E-shopu a jeho cena je vždy uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky. Kúpna cena pri každom tovare je uvedená v mene EUR, vrátane DPH a nezahrňuje náklady na jeho dodanie (prepravné).

Prípadná zvýhodnená/zľavnená cena tovaru je platná len počas doby trvania aktuálnej akcie a ak jej trvanie určené nie je, zvýhodnená cena je platná do vypredania zásob tovaru. Aktuálna cena tovaru sa kupujúcemu zobrazí v objednávkovom formulári.

Jednotlivé zľavy, akcie či darčekové poukazy nie je možné kombinovať, pri nákupe je možné využiť len jednu zľavu – najvýhodnejšiu pre kupujúceho.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a prepravné, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si môže vybrať pri zadávaní objednávky:

  • platba vopred bankvovým prevodom (pred dodaním tovaru),
  • platba kartou prostredníctvom online platobnej brány, zabezpečenej cez ComGate Payments, a. s. (pred dodaním tovaru),
  • dobierkou: platbou v hotovosti/platobnou kartou pri preberení tovaru.

Pri platbe na bankový účet predávajúceho je kupujúci povinný zadať identifikačné údaje uvedené v e-mailovom potvrdení prijatia objednávky, najmä správny variabilný symbol. V prípade, že kupujúci zadá pri platbe variabilný symbol nesprávne alebo ho vôbec neuvedie, môže to mať za následok, že platba nebude priradená k jeho objednávke a dodacia lehota sa tým predĺži.

Pri platbe kartou zadáva kupujúci v rámci rozhrania platobnej brány ComGate číslo karty, jej platnosť – mesiac a rok, a tiež CVC kód; t. j. trojciferný číselný kód, ktorý je uvedený v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Celý proces je zabezpečený štandardom 3D Secure, a je pravdepodobné, že kupujúci bude takisto vyzvaný aj na doplnenie E-PIN a jednorazového overovacieho kódu, ktorý mu bude zaslaný cez SMS od príslušnej banky. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana) je licencovaná platobná inštitúcia, pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez danú platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky zadávané informácie sú šifrované.

Kontaktné údaje na spol. ComGate Payments, a. s. pre prípadné reklamácie alebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

Pri úhrade objednávky formou dobierky je kupujúci povinný uhradiť poplatok, ktorého výška závisí od zvoleného spôsobu doručenia zásielky a adresy jej dodania (spravidla vo výške 1,00 EUR).

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

Predávajúci má právo určiť spôsob úhrady kúpnej ceny (odmietnuť zaslanie tovaru formou dobierky), a to najmä v prípadoch, kedy je možné predpokladať, že objednaný tovar si kupujúci neprevezme a nezaplatí zaň (napr. ak si kupujúci v minulosti bezdôvodne neprevzal tovar zaslaný na dobierku).

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho a taktiež od vybraného spôsobu jeho doručenia do miesta dodania. Objednaný tovar, ktorý je bežne dostupný na sklade, je expedovaný v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 pracovných dní od prijatia objednávky (v prípade dobierky), resp. od pripísania úhrady na bankový účet predávajúceho (v prípade platby vopred), alebo od úhrady platobnou kartou.

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii, vrátane predpokladaného termínu dodania tovaru, bude kupujúci bezodkladne upovedomený e-mailom alebo telefonicky.

Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu z akýchkoľvek dôvodov dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu tovaru najneskôr do 14 dní, ak sa nedohodnú inak.

V prípade predobjednávok/predpredaja tovaru uvádza predávajúci predpokladaný termín expedície tovaru, pričom tento termín nie je záväzný.

Miestom dodania tovaru je poštová adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako adresu dodania.

Predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskych spoločností GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o., Slovak Parcel Service s. r. o. , alebo prostredníctvom spol. Packeta Slovakia s. r. o. – v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou s kupujúcim.

Aktuálne poplatky za doručenie tovaru (prepravného), ako aj informácie o obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania, sú dostupné v CENNÍKU DOPRAVY, ktorý je uverejnený na E-shope. V prípade doručovania zásielky na adresu mimo SR a ČR bude informácia o výške nákladov spojených s doručením individuálne stanovená a vopred písomne oznámená kupujúcemu.

Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť na sprievodnom doklade vybraného doručovateľa, prípadne na dodacom liste. Kupujúcemu bude zaslaný účtovný doklad – faktúra spoločne s tovarom v rámci odoslanej zásielky.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na e-mailovej adrese: eshop@inspirapublishing.eu, alebo poštou na adrese: inspira publishing s. r. o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Poštovné poplatky, poplatky za doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci.

Reklamovaný tovar spoločne s fotokópiou daňového dokladu kupujúci zašle poštou (nie formou dobierky) na adresu: inspira publishing s. r. o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica.

O prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci informovaný formou e-mailu alebo telefonicky, zároveň mu bude zaslaný návrh na spôsob vyriešenia reklamácie.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie a formou e-mailu mu bude zaslaný reklamačný protokol.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné a firemné údaje, ktoré kupujúci poskytnú v rámci využívania E-shopu predávajúceho sú dôverné a chránené pred zneužitím v zmysle príslušných predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk a dodanie tovaru.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrese: eshop@inspirapublishing.eu) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú účinné od 17. 3. 2022 a akékoľvek zmeny v týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.inspirapublishing.eu.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica