Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru -predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
-predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ o svojom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje predávajúceho písomne (poštou alebo e-mailom), pričom v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, dátum objednania tovaru, meno a číslo bankového účtu na účely vrátenia finančných prostriedkov. Taktiež je možné použiť formulár – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný zakúpený tovar vrátiť späť na adresu predávajúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zakúpený tovar by mal byť vrátený v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužívaný, kompletný, nepoškodený a spoločne s fotokópiou dokladu o kúpe.

Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy avšak za podmienky, že vrátený tovar bol predávajúcemu doručený späť, resp. kupujúci preukáže jeho odoslanie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

– ak pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od zaslania faktúry,

– ak kupujúci si neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne alebo v stanovenej odbernej lehote z iných dôvodov ako sú dôvody na strane kupujúceho.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka jeho nároku na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

FORMULÁR NA STIAHNUTIE